Hanko Esko Tuomisto 16.06.2023 92-2

Hanko east harbour photo by Esko Tuyomisto