Hangö Segelförening r.f. (HSF) och Östra hamnen i Hangö

Segling och båtsport är HSF-medlemmarnas främsta hobbyform och då HSF:s verksamhet till största delen är koncentrerad till Östra hamnen är det i HSF:s intresse att utveckla hamnen. En betydande del av Östra hamnens båtplatser är uthyrda till HSF-medlemmar. HSF arrangerar regionala, nationella och internationella kappseglingar där Östra hamnen fungerar som stöd- och regattahamn. HSF har utbildat den funktionärsstab som behövs för att ordna dessa kappseglingar.

I detta skede har HSF:s funktionärer kompetens att ordna världsmästerskapstävlingar, som exempel kan nämnas VM för 6mR-klassen 2019 som har beviljats HSF och Hangö. För att ordna betydande kappseglingar tävlar Hangö med andra kappseglingscentra i Finska viken/Norra Östersjön (ex. Åbo, Helsingfors, Mariehamn, Tallinn) där en betydande faktor utgörs av den infrastruktur som hamnen kan erbjuda, som regattahamn och som gästhamn. Utvecklandet av verksamheten för gästbåtshamnen är av betydande intresse för HSF i och med att en stor del av båtgästerna tillhör någon organiserad förening och är därmed även medlemmar av det nationella förbundet Segling och Båtsport i Finland r.f. (SBF).

SBF:s och HSF:s gemensamma intresse är att utveckla segling och båtsport samt bevaka medlemmarnas intresse för denna fritids- och sportsyssla. HSF, som är en ideell förening, har ett genuint intresse att utveckla Östra hamnen som hangöbornas hemmahamn, gästhamn och kappseglings- och regattahamn med beaktandet av principer om hållbar utveckling. De finansiella insatserna i renoveringen av den skyddade paviljongbyggnaden från 1937 i centret av Östra hamnen har avslutats (åren 2011-2016 ca 300 000 euro). Föreningen har nu vilja och möjlighet att rikta sina långsiktiga finansiella resurser på att utveckla hamnen. HSF är villig att rikta investeringar till bryggor, hamngästernas sociala utrymmen (WC, duschar, bastu) och till övrig infrastruktur som hänför sig till småbåts- och gästhamnsverksamhet samt till specialutrymmen som behövs i kappseglingsverksamhet såsom kansliutrymmen och lagerutrymmen.

Hangö Segelförenings och Hangö Stads målsättningar och ambition sammanfaller:

  1.  Befrämja Hangöbornas möjlighet till och intresse i segling och båtsport.
  2.  Utveckla stadens turism genom att erbjuda gästhamnsverksamhet med tillräckligt hög standard.
  3.  Erbjuda internationellt högklassiska kappseglingsarrangemang både på kappseglingsbanorna och i regattahamnen.
  4.  Utveckla Östra hamnen utgående från principer om hållbar utveckling och med beaktandet av värdegrunden för den havsnära miljön.